KIAA Workshop on Astroparticle Physics


We are very happy to announce that the Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics (KIAA) of Peking University is hosting a workshop entitled “KIAA workshop on Astroparticle Phsics” (KIAA-WAP). The workshop will be held at KIAA in Beijing, China, from Sept. 28 to 29, 2015.

The long-standing quest for understanding the fundamental laws of Nature has motivated the new field of Astroparticle Physics where observations of the Universe are used to probe particle interactions. This small workshop will bring together astroparticle physics experts to provoke discussion and foster collaboration especially between members of Kavli Institutes.

Please contact Renxin Xu (r.x.xu@pku.edu.cn) if you would like to attend this workshop and give contributed talks.

 

Invited Participants:

* Jon Arons (UC Berkeley)

Xinhua Bai (South Dakota)

* Xiaojun Bi (IHEP)

* Zhen Cao (IHEP)

* Jin Chang (PMO)

Ding Chen (NAOC)

* Lie-Wen Chen (SJU)

Paolo Coppi (Yale)

Zigao Dai (NJU)

* Jianrong Deng (NAOC)

* Yizhong Fan (PMO)

Daniele Fargion (MIT)

* Hua Feng (THU)

Jordan Goodman (Maryland)

Elizabeth Hays (NASA Goddard)

Hongbo Hu (IHEP)

* Kumiko Kotera (IAP- Paris)

Dong Lai (Cornell)

Hui Li (LANL)

* Xiangdong Li (NJU)

* Zhuo Li (PKU)

Fangjun Lu (IHEP)

Kai Martens (KIPMU Tokyo)

Julie McEnery (NASA Goddard)

Jonathan McKinney (Maryland)

Cole Miller (Maryland)

* Igor Moskalenko (KIPAC Stanford)

Kohta Murase (PennState U)

Guangxiong Peng (IHEP)

* Vahe Petrosian (KIPAC Stanford)

* Martin Pohl (DESY)

Paolo Privitera (KICP Chicago)

* Andrea Santangelo (Tuebingen)

Wenwu Tian (NAOC)

* Xiangyu Wang (NJU)

Yifang Wang (IHEP)

Stefan WesterHoff (Wisconsin)

* Xiang-Ping Wu (NAOC)

* Yue-Liang Wu (KITPC)

* Shuangnan Zhang (IHEP)

* Hongshi Zong (NJU)

============================

* confirmed

 

Website:

For more information, including the scientific program list, please consult the website of KIAA-WAP

http://kiaa.pku.edu.cn/aph2015/

 

KIAA-WAP Organizing Committee:

Ke Fang (KICP, U. Chicago)

Zhaosheng Li (PKU)

Angela V. Olinto (KICP, U. Chicago)

Meng Su (MIT, MKI)

Renxin Xu (PKU, KIAA)

 

Time: 
Monday, September 28, 2015 - 9:00am to Tuesday, September 29, 2015 - 5:00pm
Place: 
KIAA-PKU