Physical parameter study of eight W Ursae Majoris-type contact binaries in NGC 188

TitlePhysical parameter study of eight W Ursae Majoris-type contact binaries in NGC 188
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsChen, X, Deng, L, de Grijs, R, Zhang, XB, Xin, Y, Wang, K, Luo, CQ, Yan, ZZ, Tian, JF, Sun, JJ, Liu, Q, Zhou, Q, Luo, ZQ
Journalaj
Undefined