Invited Speakers

Mario Juric (Univ. of Washington) 
Gong Yan (NAOC)  
Jiang Linhua (KIAA) 
Liu Chao(NAOC)
Xue Yongquan (USTC)
Zhan Hu (NAOC)
Zhao Gongbo(NAOC)
Masami Ouchi (Univ. of Tokyo)