Participants

Family 

Name

Given 

Name

Chinese

Name

Institute 

Cao Ye 曹烨 National Astronomical Observatories, CAS
Cao Zihuang 曹子皇 National Astronomical Observatories, CAS
Chang Chan-Kao 章展誥 National Central University, Taiwan
Chen Xian 陈弦 Peking University
Dai Zhibin 戴智斌 Yunnan Observatories, CAS
Dong Subo 东苏勃 KIAA/Peking University
Du Min 杜敏 KIAA/Peking University
Du Wei 杜薇 National Astronomical Observatories, CAS
Du Wei 杜伟 National Astronomical Observatories, CAS
Fan Lulu 范璐璐 Shandong University (Weihai)
Fan XuLiang 范绪亮 Huazhong University of Science and Technology
Fan Zhou 范舟 National Astronomical Observatories, CAS
Fang Taotao 方陶陶 Xiamen University
Fu  Jian 富坚 Shanghai Astronomical Observatory, CAS
Fu Jianning 付建宁 Beijing Normal University
Fu Yuming 傅煜铭 KIAA/Peking University
Gao Hua 高桦 KIAA/Peking University
Gong Yan 巩岩 National Astronomical Observatories, CAS
Guo Hong 郭宏 Shanghai Astronomical Observatory, CAS
Guo Jincheng 郭金承 Peking University
Herczeg Gregory 沈雷歌 KIAA/Peking University
Ho Luis 何子山 KIAA/Peking University
Hsia Chih-Hao 夏志浩 Macao University of Science and Technology
Hu Shao Ming 胡绍明 Shandong University (Weihai)
Hu Jingyao 胡景耀 National Astronomical Observatories, CAS
Huo Zhiying 霍志英 National Astronomical Observatories, CAS
Jiang Linhua 江林华 KIAA/Peking University
Juric Mario - University of Washington
Kong Xu 孔旭 University of Science and Technology of China
Li Jian 黎健 Nanjing University
Li Gang 李刚 Purple Mountain Observatory, CAS
Li Ran 李然 National Astronomical Observatories, CAS
Li Shuxia 李淑侠 Heilongjiang University
Li Wenxiong 李文雄 Tsinghua University
Li Xiaodong 李霄栋 Sun Yat-sen University
Liao Nenghui 廖能惠 Purple Mountain Observatory, CAS
Liao Shilong 廖世龙 Shanghai Astronomical Observatory, CAS
Liu Chao 刘超 National Astronomical Observatories, CAS
Liu Fengshan 刘凤山 Shenyang Normal University / Lick Observatory
Ma Bin 马斌 National Astronomical Observatories, CAS
Meng Linglei 孟令磊 Cambridge University Press
Meng Xian-Min 孟宪民 National Astronomical Observatories, CAS
Meng Xinhe 孟新河 Nankai University
Nie Jundan 聂俊丹 National Astronomical Observatories, CAS
Oloketuyi Jacob 王金 Yunnan Observatories, CAS
Ouchi Masami 大内正己 University of Tokyo
Pan Zhizheng 潘治政 Purple Mountain Observatory, CAS
Peng Eric 彭逸西 Peking University
Peng Xiyan 彭喜衍 National Astronomical Observatories, CAS
Ping Yiding 平一鼎 Purple Mountain Observatory, CAS
Qin Jianbo 覃建波 Purple Mountain Observatory, CAS
Ren Jian 任建 Purple Mountain Observatory, CAS
Rui Liming 芮黎明 Tsinghua University
Shao Yali 邵亚莉 Peking University
Shi Dongdong 师冬冬 Purple Mountain Observatory, CAS
Shu Yiping 舒轶平 Purple Mountain Observatory, CAS
Sun Weijia 孙唯佳 Peking University
Wang Jing 王竞 National Astronomical Observatories, CAS
Wang Junxian 王俊贤 University of Science and Technology of China
Wang Lei 王蕾 Purple Mountain Observatory, CAS
Wang Ran 王然 KIAA/Peking University
Wang Shu 王舒 KIAA/Peking University
Wang Yuting 王钰婷 National Astronomical Observatories, CAS
Wu Jianghua 吴江华 Beijing Normal University
Wu Xuebing 吴学兵 Peking University
Wu Jianfeng 武剑锋 Xiamen University
Xiong Dingrong 熊定荣 Yunnan Observatories, CAS
Xu Dawei 徐达维 National Astronomical Observatories, CAS
Xue Xiang-Xiang 薛香香 National Astronomical Observatories, CAS
Xue Yongquan 薛永泉 University of Science and Technology of China
Yao Jiawen 姚迦文 Beijing Normal University
Yu Wenfei 余文飞 Shanghai Astronomical Observatory, CAS
Yuan Haibo 苑海波 Beijing Normal University
Zhan Hu 詹虎 National Astronomical Observatories, CAS
Zhang Chen 张晨 Purple Mountain Observatory, CAS
Zhang Huawei 张华伟 Peking University
Zhang Jia 张嘉 Yunnan Observatories, CAS
Zhang Tianmeng 张天萌 National Astronomical Observatories, CAS
Zhang Youhong 张有宏 Tsinghua University
Zhang Yu 张余 Xinjiang Astronomical Observatory, CAS
Zhao Gong-Bo 赵公博 National Astronomical Observatories, CAS
Zhao Haibin 赵海斌 Purple Mountain Observatory, CAS
Zhao Yulin 赵玉琳 KIAA/Peking University
Zheng Zhenya 郑振亚 Shanghai Astronomical Observatory, CAS
Zhou Liyong 周礼勇 Nanjing University
Zhou Youyuan 周又元 University of Science and Technology of China
Zhou Zhimin 周志民 National Astronomical Observatories, CAS
Zou Hu 邹虎 National Astronomical Observatories, CAS
Zu Ying 祖颖 Shanghai Jiao Tong University