Organizing Committees

Scientific Organization Committee

Jinming Bai (YNAO)

Junhui Fan (GZU)

Xiaohui Fan (KIAA-PKU/UA)

Hong Guo (SHAO)

Linhua Jiang (KIAA-PKU)

Yipeng Jing (SJTU)

Xu Kong (USTC)

Xiaofeng Wang (THU)

Jianghua Wu (BNU)

Xue-Bing Wu (KIAA-PKU, co-chair)

Hu Zhan (NAOC, co-chair)

Gang Zhao (NAOC)

Xianzhong Zheng (PMO)

Jilin Zhou (NJU)

Local Organization Committee

 

Subo Dong (co-chair)

Eric Peng  (co-chair)       

Jie Yao

Shuyan Liu