Invited Speakers

Introductory Remarks:

Jiansheng Chen      (PKU, NAOC)

Jun Yan                   (NAOC)

Invited Talks (Preliminary):

Yong Bo                 (TIPC)

Jicheng Cui            (CIOMP)

Xiangqun Cui         (NIAOT)

Subo Dong             (KIAA-PKU)

Taotao Fang           (Xiamen Univ.)

Liang Gao              (NAOC)

Yu Gao                   (PMO)

Qi Guo                    (NAOC)

Lei Hao                   (SHAO)

Gregory Herczeg    (KIAA-PKU)

Zhongwen Hu        (NIAOT)

Linhua Jiang          (KIAA-PKU)

Xi Kang                 (PMO)

Di Li                       (NAOC)

Eric Peng              (KIAA-PKU)

Yue Shen              (KIAA-PKU)

Shude Mao             (NAOC)

Feng Tian             (Tsinghua)

Jianmin Wang       (IHEP)

Tinggui Wang       (USTC)

Xiaofeng Wang     (Tsinghua)

Kai Wei                 (AOE)

Xuebing Wu          (KIAA-PKU)

Yongquan Xue      (USTC)

Fei Yang               (CIOMP)

Hu Zhan                (NAOC)

Gongbo Zhao        (NAOC)

Yi Zheng               (NIAOT)

Jilin Zhou              (NJU)