Participants

Bai, Jinming                            Yunnan Obs.

Bo, Yong                                 TIPC, CAS

Cai, Yongzhi                            BNU

Cao, Shulei                              BNU

Chang, Jiang                           PMO

Chen, Songzhan                      IHEP, CAS

Chen, Bingqiu                          PKU

Chen, Jiansheng                     PKU

Chen, Yuguang                       PKU

Contini, Emanuele                   PMO

Cui, Jicheng                            CIOMP

Cui, Xiangqun                          NIAOT

De Grijs, Richard                     KIAA-PKU

Dong, Subo                             KIAA-PKU

Dong, Xiaoyi                            PKU

Du, Pu                                     IHEP, CAS

Du, Wei                                   NAOC

Fan, Junhui                             Guangzhou Univ.

Fan, Yufeng                            Yunnan Obs.

Fang, Kun                              IHEP

Fang, Taotao                          Xiamen Univ.

Fu, Lei                                     PMO

Gao, Liang                              NAOC

Gao, Yu                                   PMO

Ge, Junqiang                           NAOC

Ge, Liang                                NAOC

Guo, Jincheng                         NAOC

Guo, Qi                                    NAOC

Hao, Lei                                   SHAO

He, Hongbo                             SIOM

He, Zhicheng                           NNU/PMO

Herczeg, Gregory                     KIAA-PKU

Ho, Luis                                    KIAA-PKU

Hu, Chen                                  IHEP

Hu, Huanchen                           BNU

Hu, Jingyao                               NAOC

Hu, Zhongwen                          NIAOT

Huang, Yingke                          IHEP

Huo, Zhuoxi                              Tsinghua Univ.

Jiang, Linhua                            KIAA-PKU

Jin, Shuo-wen                          Nanjing Univ.

Kang, Xi                                   PMO

Kong, Minzhi                            Hebei Normal Univ.

Kouwenhoven, M.B.N. (Thijs)  KIAA-PKU

Li, Di                                         NAOC

Li, Hong                                    IHEP

Li, Xibin                                    BNU

Li, Yan-Rong                            IHEP

Li, Yubin                                  PMO

Li, Zhaosheng                          PKU

Li, Zhaoyu                                SHAO

Li, Zhiyuan                               Nanjing Univ.

Li, Zhiping                                NAOC

Liang, Yu                                 Tsinghua Univ.

Liao, Nenghui                          PMO

Liu, Ping                                  CAS

Liu, Shijie                                SIOM

Ma, Bin                                    NAOC

Man, Zhongyi                          BNU

Mao, Shude                             NAOC

Peng, Eric                                KIAA-PKU

Qin, Haofeng                           BNU

Qiu, Jie                                   IHEP

Qiu, Peng                               NAOC

Rebassa-Mansergas, Alberto  KIAA-PKU

Romeo, Alessio                        PMO

Shao, Yali                                 PKU

Shen, Yue                                KIAA-PKU

Shi, Yong                                 Nanjing Univ.

Song, Zhensen                        SJTU

Tao, Charling                          CPPM / Tsinghua Univ.

Tian, Feng                               Tsinghua Univ.

Wang, Enge                             PKU

Wang, Gege                             Beijing Forestry Univ.

Wang, Ran                               KIAA-PKU

Wang, Xiaofeng                       Tsinghua Univ.

Wang, Jianmin                         IHEP, CAS

Wang, Junfeng                        Xiamen Univ.

Wang, Tinggui                          USTC

Wei, Kai                                    IOE, CAS

Wen, Zhangzheng                    PMO

Wu, Hong                                  NAOC

Wu, Jin                                      PKU

Wu, Qingwen                            HUST

Wu, Xuebing                              PKU

Xia, Xiaoyang                            TJNU

Xiao, Weike                               HIT

Xie, Jiwei                                   Nanjing Univ.

Xiong, Chun                              IoP

Xiong, Fang                               PMO

Xue, Suijian                               NAOC

Xue, Yongquan                          USTC

Yan, Jingzhi                               PMO

Yan, Jun                                    NAOC

Yang, Yingjie                             BNU

Yang, Bin                                   PMO

Yang, Fei                                   CIOMP, CAS

Yang, Huaidong                         Tsinghua Univ.

Yang, Qian                                  PKU

Yu, Bin                                        BNU

Yu, Haoran                                 KIAA-PKU

Yuan, Haibo                               KIAA-PKU

Yuan, Shuo                                PKU

Yuan, Weimin                             NAOC

Zhai, Meng                                 NAOC

Zhan, Hu                                    NAOC

Zhang, Kai                                  NIAOT

Zhang, Bingkai                            Fuyang Teachers College

Zhang, Huawei                            PKU

Zhang, Hongxin                          PKU

Zhang, Kai-cheng                       Tsinghua Univ.

Zhang, Shoushan                       IHEP, CAS

Zhang, Xiaoming                        NAOC

Zhang, Xinmin                            IHEP, CAS

Zhao, Gang                                  NAOC

Zhao, Gongbo                              NAOC

Zhao, Hongchao                         CIOMP

Zheng, Yi                                     NIAOT

Zhou, Ji-Lin                                  Nanjing Univ.

Zhou, Zhimin                                NAOC

Zhou, Jianeng                              PMO

Zou, Hu                                        NAOC

Zou, Zhenlong                            NAOC